PTE TTK Földrajzi Intézet 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531
Ma 2017. június 29. csütörtök - Péter, Pál napja van.témavezető

témavezető


a kutatási téma címe

 

 

Aubert Antal

Nemzetiségi- és etnikai földrajz

Aubert Antal

Turizmus földrajza

Budai Tamás

A Mecsek középső-triász (ladin) fejlődéstörténete: lepusztulás vagy vulkanizmus?

Budai Tamás

A dolomitporlódás szerepe a Budai-hegység felszínfejlődésében

Csapó János

A turizmus és a területfejlesztés kapcsolatrendszere

Csapó János

A regionális turizmusföldrajz aspektusai

Czigány Szabolcs

Talajfizikai és talajkémiai transzportmodellek alkalmazása a környezeti kutatásban

Czigány Szabolcs

Terepi módszerek és terepi monitoring alkalmazása országos árvíz-veszélyeztetettségi és kockázati térképezésben

Dövényi Zoltán

A vándormozgalom hatása a lokális közösségek átalakulására

Dövényi Zoltán

Hadtudomány, geopolitika, katonaföldrajz

Erdősi Ferenc

Magyarországgal határos volt szocialista országok közlekedésében 1990 után bekövetkezett változások regionális jellemzői

Erdősi Ferenc

A hazai vidéki városok helyi közlekedésében bekövetkezett változások a rendszerváltás óta

Fábián Szabolcs Ákos

Geomorfológiai veszélyek és jelenkori felszínfejlődési folyamatok. Geomorfológiai térképezés

Fábián Szabolcs Ákos

Pleisztocén periglaciális talajfagy-jelenségek nyomai a Pannon-medencében

Fodor István

Az esetleges éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás a Dél-Dunántúli Régióban

Fodor István

A regionális fejlesztés- és fejlődés fenntarthatósága

Geresdi István

Légköri szennyezőanyagok kimosódása

Geresdi István

Csapadékképződés számítógépes modellezése

Golobics Pál

A határ menti együttműködések szerepe a regionális fejlődésben, különös tekintettel az eurorégiókra

Gyenizse Péter

Településfejlődési vizsgálatok térinformatikai módszerekkel

Gyenizse Péter

Tájhasználat-változás vizsgálata térinformatikai, távérzékelési módszerekkel

Gyenizse Péter

Egy bizonyos település, vagy településcsoport fejlődést befolyásoló természetföldrajzi tényezők feltárása

Gyuricza László

Turizmusföldrajzi összefüggések vizsgálata

Gyuricza László

Tájhasznosítási lehetőségek vizsgálata

Hajnal Klára

A fenntartható, illetve a felelősségteljes turizmus elméleti és gyakorlati kérdései

Hajnal Klára

A fenntartható település- és területfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdései

Konrád Gyula

Fúrási geofizikai adatok szedimentológiai értékelése

Konrád Gyula

Délkelet-dunántúli triász karbonátok mikrofácies-vizsgálata

Kovács János

Terresztrikus geokémiai üledékek fáciesvizsgálata

Kovács János

Pliocén–pleisztocén üledékek szedimentológiai és paleogeográfiai értelmezése granulometriai vizsgálatok alapján

László Mária

A közszolgáltatások szervezésének alternatívái

László Mária

A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései

Lóczy Dénes

Tájértékelés

Lóczy Dénes

Árterek geomorfológiai és tájökológiai vizsgálata

Lovász György

A természeti környezet és a társadalomfejlődés évszázados kapcsolata a Dél-Dunántúlon

Lovász György

A felszínfejlődés és a mezőgazdasági termelés kapcsolata

Lovász György

A víz szerepe Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésében

M. Császár Zsuzsa

A Balkán társadalomföldrajzi vizsgálata

M. Császár Zsuzsa

Oktatásföldrajzi vizsgálatok: Kárpát-medencében, Magyarországon vagy Európa bármelyik térségében

Majdánné Mohos Mária

A természeti környezet és a társadalomfejlődés évszázados kapcsolata a Dél-Dunántúlon

Majdánné Mohos Mária

Rurális térségek településeinek szociálgeográfiai vizsgálata

Nagyváradi László

A távérzékelés földrajzi alkalmazásai

Nagyváradi László

A települések és természeti környezetük kapcsolatának vizsgálata térinformatikai eszközökkel

Pap Norbert

A Nyugat-Balkán településhálózatának átalakulása az ezredforduló időszakában

Pap Norbert

Az államterekre ható erők vizsgálata különböző szinteken - politikai földrajzi vizsgálatok

Pirkhoffer Ervin

Geoinformatikai eszközök használata környezeti monitoring adatok értelmezésében

Pirkhoffer Ervin

Árvízi modellezés numerikus megközelítéssel

Rudl József

Falu és mezőgazdaság

Rudl József

Kisváros és kisrégió

Rudl Józsefné Bank Klára

A megújuló energiaforrások hasznosításának földrajzi jellegzetességei

Rudl Józsefné Bank Klára

A primer energiaforrások használatának strukturális jellemzői Európában

Schweitzer Ferenc

Jégkorszakok lehetősége a késő Kainozoikumban

Schweitzer Ferenc

Nagyberuházások és veszélyeshulladékok elhelyezésének környezet geomorfológiai kritérium rendszere

Schweitzer Ferenc

A Kárpát-medence folyóhálózatának kialakulása

Szabó Géza

A turizmustervezés és fejlesztés térségi és tematikus vizsgálatai

Szabó Géza

A vidéki turizmus térségi kutatása

Szabó-Kovács Bernadett

A környezet igénybevételének és állapotának változásai a Dél-Dunántúli régióban

Szabó-Kovács Bernadett

A környezetvédelmi tervezés térségi kérdései, különös tekintettel a kistérségi rendszerekre

Szederkényi Tibor

A Nyugat-Mecsek déli előtér süllyedékének (Pellérd-tortyogói-medence) földtani felépítése és kialakulása

Szederkényi Tibor

A Baranya-háromszögben (Horvátország) elhelyezkedő Báni-hegység és a szomszédos Villányi-hegység (ill. a tágabb értelemben vett Villányi-zóna) földtani kapcsolata

Tésits Róbert

A hazai munkaerőpiac területi problémái

Tésits Róbert

Társadalmi-területi esélyhátrányok és a felzárkóztatás lehetőségei

Tóth József

A földrajztudomány határterületei

Tóth József

Egy hazai vagy külföldi térség komplex népességföldrajzi elemzése

Tóth József

Egy település vagy térség tetraéder-modell szerinti elemzése

Tóth József

Egy hazai vagy külföldi térség komplex településföldrajzi elemzése

Trócsányi András

A földrajz más tudományokban

Trócsányi András

Kulturális földrajz

Varga Gábor

Dombsági területeink kialakulása és domborzatának fejlődése. Tektonikus–atektonikus folyamatok értékelése

Varga Gábor

A Kárpát-medence késő-neogén felszínfejlődésének vizsgálata

Wilhelm Zoltán

Természet- és társadalomföldrajzi változások Dél-Ázsiában

Wilhelm Zoltán

Környezet- és természetvédelmi problémák Közép-Európában

 

PTE Természettudományi Kar PTE Telefonkönyv FI Telefonkönyv In English Levél a Webmesternek Letöltések Ugródeszka